Những câu nói hay của Steve Jobs truyền cảm hứng nổi tiếng nhất

Steve Jobs – nhà sáng lập công ty Apple, luôn là cái tên truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, tầm ảnh hưởng của ông với mảng công nghệ là vô cùng lớn lao. Vì thế, hôm nay VHDS sẽ giới thiệu đến bạn những câu nói hay của Steve Jobs, cùng xem qua nhé!

Steve Jobs là ai?

  • Tên thật: Steven Paul “Steve” Jobs
  • Thành tựu: Nhà sáng Apple, Chủ tịch và CEO của Apple Inc., Giám đốc điều hành Walt Disney Company
  • Ngày sinh: 24 tháng 2, 1955
  • Ngày mất: 5 tháng 10, 2011 (56 tuổi)
  • Quê quán: San Francisco, California, Hoa Kỳ
Steve Jobs
Steve Jobs

Steve Jobs là nhân vật vĩ đại của làng công nghệ thế giới. Ông là người đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ được nhiều người yêu thích hiện nay như: Máy tính cá nhân MacBook, iPod và iTunes, điện thoại iPhone và hãng phim hoạt hình nổi tiếng Pixar.

Ông có sức ảnh hướng đến nhiều người và được xem là một trong những nhà lãnh đạo thành công nhất trên thế giới.

Những câu nói bất hủ của huyền thoại Steve Jobs

Những câu nói hay của Steve Jobs về cuộc sống thực tế

1. “Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.”

Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

2. “It’s more fun to be a pirate than to join the navy.”

Làm hải tặc sướng hơn gia nhập hải quân.

3. “Be a yardstick of quality. Some people aren’t used to an environment where excellence is expected.”

Hãy là thước đo chất lượng. Một số người không quen sống trong môi trường đòi hỏi sự xuất sắc.

4. “Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.”

Luôn nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cạm bẫy suy nghĩ bạn vẫn còn có thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có khi, không có lý do nào để bạn không đi theo trái tim mình.

Những câu nói hay của Steve Jobs về cuộc sống thực tế
Những câu nói hay của Steve Jobs về cuộc sống thực tế

5. “You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.”

Bạn không thể kết nối các điểm khi nhìn về phía trước, bạn chỉ có thể kết nối được chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm những gì ở hiện tại bằng cách này hay cách khác sẽ kết nối lại trong tương lai.

Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó – lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng hay bất cứ thứ gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng và nó đã tạo nên mọi sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

6. “Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle.”

Công việc sẽ chiếm phần lớn thời gian trong cuộc đời bạn và cách duy nhất để cảm thấy hài lòng là làm những gì bạn cho là tuyệt vời. Và để có công việc tuyệt vời đó chỉ khi bạn yêu công việc mình đang làm.

Nếu bạn chưa tìm thấy điều mình yêu thích, hãy tiếp tục, đừng từ bỏ. Sẽ đến lúc con tim sẽ chỉ lối cho bạn. Giống như một mối quan hệ, hãy quyết tâm đến cùng, đừng bao giờ bỏ cuộc.

Những câu nói hay của Steve Jobs về cuộc sống thực tế
Những câu nói hay của Steve Jobs về cuộc sống thực tế

7. “I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.”

Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp, đừng sống với cảm xúc đó quá lâu. Hãy tiếp tục nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

8. “When I was 17, I read a quote that went something like: ‘If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right.’ It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: ‘If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?’ And whenever the answer has been ‘no’ for too many days in a row, I know I need to change something.”

Khi 17 tuổi, tôi đọc được một câu trích dẫn “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể ngày đó là ngày cuối cùng trong đời thì một ngày nào đó bạn sẽ làm được điều đúng đắn”. Câu nói ấy đã ám ảnh tôi và kể từ đó trong suốt 33 năm qua tôi đã nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, liệu tôi có muốn là những điều mình sẽ làm hôm nay không? Và bất cứ khi nào câu trả lời là “không” trong nhiều ngày liên tiếp, tôi nhận ra mình cần phải thay đổi.

9. “Your time is limited so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noises of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.”

Thời gian bạn có thật ngắn ngủi, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi bẫy bởi những giáo điều – cái vốn là suy nghĩ của những người khác. Đừng để ý kiến của người khác đánh chìm đi tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy dũng cảm đi theo trái tim và trực giác của bạn.

10. “Older people sit down and ask “What is it?”, but the boy asks “What can I do with it?”

Người già thì ngồi xuống và hỏi “Đây là cái gì?”, nhưng chàng trai thì lại hỏi “Tôi có thể làm gì với nó?

Những câu nói hay của Steve Jobs về cuộc sống thực tế
Những câu nói hay của Steve Jobs về cuộc sống thực tế

11. “Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently — they’re not fond of rules,… You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can’t do is ignore them because they change things. They push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.”

Đây là những kẻ điên rồ, lạc lõng, phản kháng, đầy rắc rối, những cái chốt tròn trong những cái lỗ vuông, những người có cách nhìn khác biệt – họ không ưa luật lệ,… Bạn có thể trích dẫn họ, không tán đồng với họ, vinh danh họ hoặc lăng mạ họ, nhưng điều duy nhất bạn không thể làm là lờ họ đi bởi vì họ thay đổi nhiều điều.

Họ thúc đẩy nhân loại tiến lên phía trước, và trong khi một số người có thể thấy họ là điên rồ, chúng tôi thấy những thiên tài, bởi chỉ những người đủ điên rồ để nghĩ mình có thể thay đổi thế giới mới là những người thay đổi thế giới.

12. “We don’t get the chance to do too many things and every single thing we do has to be really great. Because this is our life. Life is too short and then you die, you know? And we all choose to do this with our lives. So it’s better to do it well, it’s worth it.”

Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điềumỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy, tốt hơn là hãy làm thật tốt, thật xứng đáng.

Những câu nói hay của Steve Jobs về cuộc sống thực tế
Những câu nói hay của Steve Jobs về cuộc sống thực tế

13. “No one wants to die. Even those who want to go to heaven don’t want to die to get there. And death is the destination for all of us, no one can escape. And so it should be, because Death is perhaps Life’s best invention. It is the change agent of life. It erases the old to make way for the new. Right now is you, but one day not far from today, you will gradually become old and erased. I’m sorry if that sounds exaggerated, but it’s absolutely true.”

Không ai muốn chết. Thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát. Và nên như vậy, bởi Cái chết có lẽ là phát minh tốt nhất của Sự sống.

Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ là bạn, nhưng một ngày không xa hôm nay, bạn dần dần sẽ trở nên già và bị xóa đi. Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

14. “Remembering that I’m going to die is the most important tool I’ve ever had to help me make the big choices in life. Because most things – all futile hopes, pride, fear of losing face or failure – all of this fades away when we face death, leaving only what is really important. Remembering that you will die is the best way I know to avoid the “trap” of thinking you still have something to lose. You really have nothing. There is no reason not to follow your heart.”

Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ – tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại – tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng.

Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái “bẫy” suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lí do để không đi theo trái tim.

Những câu nói hay của Steve Jobs về cuộc sống thực tế
Những câu nói hay của Steve Jobs về cuộc sống thực tế

Những câu nói hay của Steve Jobs về công nghệ và sáng tạo

1. “I want to put a ding in the universe.”

Tôi muốn phát ra một âm thanh trong vũ trụ.

2. “Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it. It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and synthesize new things. And the reason they were able to do that was that they’ve had more experiences or they have thought more about their experiences than other people.”

Sáng tạo chỉ là việc kết nối mọi thứ với nhau. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi ngượng ngùng bởi vì thực ra họ không làm gì cả.

Mọi thứ đều được làm sáng tỏ theo thời gian. Họ có thể kết nối kinh nghiệm mà bản thân đã trải qua và tổng hợp chúng lại thành những thứ mới. Và lý do khiến họ có thể làm điều đó là bởi vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc nghĩ nhiều hơn về kinh nghiệm của mình so với người khác.

3. “I’m as proud of many of the things we haven’t done as the things we have done. Innovation is saying no to a thousand things.”

Tôi tự hào về cả những gì chúng tôi chưa làm và đã làm. Sáng tạo có nghĩa là nói không với hàng nghìn thứ.

4. “Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountain.”

Đơn giản có thể còn khó hơn cả phức tạp: Bạn phải thực sự nỗ lực để giữ suy nghĩ thật rõ ràng để đạt đến sự đơn giản. Nhưng, cuối cùng, sự nỗ lực ấy là đáng giá, bởi vì, một khi bạn đã đạt được điều đó, bạn có thể dời cả ngọn núi.”

Những câu nói hay của Steve Jobs về công nghệ và sáng tạo
Những câu nói hay của Steve Jobs về công nghệ và sáng tạo

Những câu nói hay của Steve Jobs về kinh doanh và Marketing

1. “I’m convinced that about half of what separates successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance.”

Tôi tin rằng khoảng 1 nửa những gì khác biệt giữa doanh nhân thành công và không thành công là ở sự kiên trì tuyệt đối.

2. “Quality is more important than quantity. One home run is much better than two doubles.”

Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Một lần home-run còn tốt hơn hai lần double

(Home-run và double là thuật ngữ trong môn bóng chày).

3. “Getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. It freed me to enter one of the most creative periods of my life.”

Rời khỏi Apple là điều tuyệt vời nhất từng đến với tôi. Gánh nặng của một doanh nhân thành công được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm của người mới bắt đầu. Tôi được tự do bước vào quãng thời gian sáng tạo nhất trong cuộc đời mình.

4. “Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.”

Những điều tuyệt vời trong kinh doanh không bao giờ đến từ một người. Chúng được tạo ra bởi cả một tập thể.

5. “Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.”

Đôi khi, bạn mắc sai lầm khi đổi mới. Điều tốt nhất là hãy nhanh chóng thừa nhận những sai lầm đó, và tiếp tục cải tiến những đổi mới khác của bạn.

6. “I’m as proud of what we don’t do as I am of what we do.”

Tôi tự hào về cả những điều chúng tôi không làm và những điều chúng tôi đã làm.

Những câu nói hay của Steve Jobs về kinh doanh và Marketing
Những câu nói hay của Steve Jobs về kinh doanh và Marketing

7. “I am an optimist because I believe that people are noble and respectable and some people are really smart. I have a very optimistic view of the individual. As an individual, man is inherently good. I have a somewhat pessimistic view of groups of people. And I’m still extremely concerned when I see what’s happening in our country, which is in some ways the luckiest place in the world. We don’t seem to care much about making our country a better place for children.”

Tôi là người lạc quan bởi tôi tin rằng con người cao quý và đáng kính trọng và một số người thực sự thông minh. Tôi có cách nhìn rất lạc quan về cá nhân. Là một cá nhân, con người vốn đã tốt đẹp. Tôi có cách nhìn hơi bi quan về các nhóm người.

Và tôi vẫn cực kỳ quan ngại khi tôi thấy những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta – nơi mà theo một vài khía cạnh nào đó là một nơi may mắn nhất trên thế giới. Chúng ta dường như không quan tâm nhiều tới việc biến đất nước của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn cho trẻ nhỏ.

8. “You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.”

Anh không thể chỉ hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi cố đem nó cho họ. Tới lúc anh hoàn thiện nó, họ đã muốn thứ mới mẻ khác rồi.

Những câu nói hay của Steve Jobs về kinh doanh và Marketing
Những câu nói hay của Steve Jobs về kinh doanh và Marketing

Xem thêm:

Trên đây là bài viết tổng hợp những câu nói hay của Steve Jobs huyền thoại truyền cảm hứng. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có thêm động lực trong cuộc sống nhé!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luân

Nhập bình luận tại đây
Để lại tên bạn ở đây

Xem nhiều