Các kiểu dữ liệu trong C/C++ thường gặp

Trong ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu đóng một vai trò vô cùng quan trọng của một chương trình lập trình. Vậy kiểu dữ liệu là gì? Các kiểu dữ liệu thường gặp trong C/C++ là gì? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Kiểu dữ liệu (data type) là gì?

Kiểu dữ liệu là thành phần cốt lõi của lập trình, nó là tập hợp các nhóm dữ liệu có cùng đặc tính, hệ giá trị và thao tác xử lý trên trường dữ liệu đó. Kiểu dữ liệu giúp phân loại và xác định giá trị, bộ nhớ của một biến hoặc dữ liệu, từ đó chúng ta có thể xác định biến đó thuộc kiểu giá trị nào (số nguyên, số thực,…).

Kiểu dữ liệu là thành phần cốt lõi của lập trình
Kiểu dữ liệu là thành phần cốt lõi của lập trình

Các kiểu dữ liệu trong C/C++

Kiểu dữ liệu cơ bản

Kiểu dữ liệu Kích thước (Byte) Phạm vi giá trị
int (số nguyên) 2 -32,768 đến 32,767
float (số thực) 4 3.4 x 10-38 đến 3.4 x 1038
double (số thực) 8 1.7 x 10-308 đến 1.7 x 10308
char (ký tự) 1 -128 đến 127
bool (boolean) 1 true/false
void 0 Không lưu bất cứ dữ liệu gì
wchar_t 2 0 đến 65,535

Modifier trong C/C++

Trong C/C++ cho phép các kiểu dữ liệu char, int và double có các Modifier đặt trước chúng. Modifier được sử dụng để thông báo ý nghĩa của kiểu cơ sở, giúp cho nó tăng sự chính xác hơn với sự cần thiết của các tình huống đa dạng.

Có 4 loại Modifier trong C/C++: signed (có dấu), unsigned (không có dấu), long, short.

Kiểu dữ liệu Kích thước (Byte) Phạm vi giá trị
unsigned char 1 0 đến 255
signed char 1 -128 đến 127
unsigned int 4 -2,147,483,648 đến 2,147,483,647
signed int 4 0 đến 4,294,967,295
short int 2 -32,768 đến 32,767
unsigned short int 2 0 đến 65,535
long int 4 -2,147,483,648 đến 2,147,483,647
unsigned long int 4 0 đến 4,294,967,295
long long int 8 -9,223,372,036,854,775,808 đến 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long long int 8 0 đến 18,446,744,073,709,551,615

Bài viết trên đã giới thiệu đến bạn các kiểu dữ liệu trong C/C++ thường gặp. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Nguồn tham khảo: số thực

Bài viết thịnh hành

Bài viết liên quan