GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Đánh giá lại việc thực hiện 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá chiến lược

Đăng lúc: 03/10/2019 15:40 (GMT+7)

- Ngày 3/10, Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa bước vào ngày làm việc thứ 2 để nghe và cho ý kiến vào chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các đột phá và Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

DSC_0649.JPG
Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thay mặt Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày Tờ trình xin ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm và các đột phá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Trên cơ sở kế thừa nội dung, chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghiên cứu những vấn đề mới, định hướng phát triển và tình hình thực tiễn của tỉnh, Tổ giúp việc đề xuất 3 phương án nội dung chủ đề, 3 phương án phương châm hành động.

Tổ giúp việc cũng đề xuất 28 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH, môi trường, an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn 2020- 2025. Trong đó có 27 chỉ tiêu giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; 1 chỉ tiêu bổ sung mới là Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập 5 năm. Tờ trình cũng đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cân nhắc 3 chỉ tiêu: Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP năm 2025; Sản lượng lương thực bình quân hằng năm; Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn năm 2025.

Về chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ, Tổ giúp việc đề xuất 4 chương trình, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020- 2025 gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN, giai đoạn 2020- 2025; Chương trình phát triển du lịch và dịch vụ vận tải, giai đoạn 2020- 2025; Chương trình phát triển KT-XH khu vực miền núi phía Tây của tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025.

Cùng với đó là 4 khâu đột phá: Đột phá về phát triển hạ tầng KT-XH, tập trung vào hệ thống giao thông, hạ tầng các KKT, KCN và hạ tầng đô thị; Đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách TTHC với mục tiêu “3 giảm” (giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư); hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư; Đột phá về ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học- kỹ thuật, ứng dụng những thành tựu công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển KT-XH nhanh và bền vững; Đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ  lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngoài các nội dung trên, Tiểu ban Nội dung cũng trình Ban thường vụ Tỉnh ủy Đề cương báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo đó, báo cáo chính trị được xây dựng gồm 2 phần lớn: Phần thứ nhất đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020; Phần thứ 2 là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia xây dựng nội dung chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các đột phá do Tiểu ban nội dung đề xuất, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đây là việc khó và cũng là việc hệ trọng của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa, bởi các văn kiện này sẽ quyết định đường hướng cho 5 năm tới và thậm chí dài hơn.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự cố gắng của các thành viên Tiểu ban Nội dung trong chuẩn bị, xây dựng các phương án trình Ban Thường vụ. Tuy nhiên, để hoàn thiện các nội dung này còn rất nhiều việc phải làm tiếp trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH, QP-AN, các khâu đột phá và chương trình trọng tâm nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để làm cơ sở xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình giai đoạn 2020- 2025. Tương tự, đối với các nội dung liên quan đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các ban Đảng phải chủ động đánh giá.

Đồng thời, UBND tỉnh cần nhanh chóng hoàn chỉnh, trình duyệt Quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch này rất quan trọng vì toàn bộ mục tiêu, giải pháp giai đoạn 2020-2025 phần lớn nằm trong quy hoạch này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng đã cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung: Chủ đề, phương châm, chương trình trọng tâm, khâu đột phá và đề nghị Tiểu ban Nội dung tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa và chuẩn bị 2-3 phương án trình Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Đối với Báo cáo chính trị phải đánh giá chính xác kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và phải có số liệu, phân tích cụ thể; viết đầy đủ các hạn chế yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo công văn triển khai thực hiện Quy định 205/QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Theo đó, để nghiêm túc thực hiện Quy định số 205, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai nội dung Quy định số 205; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ cấp ủy tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác cán bộ theo thẩm quyền; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong công tác cán bộ; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm trong công tác cán bộ. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo làm rõ các mốc thời gian đối với từng công việc. Trước 30/10/2019 hoàn thành quán triệt, triển khai Quy định số 205 của Bộ Chính trị.

Nguyên Mai

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1