GMT+7
Thông tin KT-XH

Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2019

Đăng lúc: 24/01/2020 15:30 (GMT+7)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO&DU LỊCH THANH HÓA

BÁO VĂN HÓA&ĐỜI SỐNG

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 01  năm 2020

 

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

 

Báo Văn hóa và Đời sống thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngày 16 tháng 01 năm 2020 như sau:

Họ và tên: Mai Thị Huyền

Ngày sinh: 02/02/1985

Quê quán: Xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trú quán: Số 10 Nguyễn Trinh Tiếp, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vị trí dự tuyển: Biên tập viên hạng III, chuyên ngành Thiết kế đồ họa.

Đơn vị dự tuyển: Báo Văn hóa và Đời sống Thanh Hóa.

Kết quả điểm xét tuyển:

1. Điểm thi phỏng vấn: 95/100 điểm

2. Điểm thi thực hành: 7,6/10 điểm

Căn cứ kết quả trên bà Mai Thị Huyền đã trúng tuyển vào viên chức Báo Văn hóa và Đời sống năm 2019.

TỔNG BIÊN TẬP

Lê Văn Nam

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BÁO VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-BVHĐS ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Tổng Biên tập Báo Văn hóa & Đời sống)

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành

Chức danh nghề nghiệp xét tuyển

Vị trí tuyển dụng

Kết quả điểm thi phỏng vấn

Kết quả điểm thi thực hành

1

Mai Thị Huyền

02/02/1985

Đại học

Thiết kế đồ họa

Biên tập viên hạng III

Biên tập viên hạng III

95/100 điểm

7,6/10 điểm

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO&DU LỊCH THANH HÓA

BÁO VĂN HÓA&ĐỜI SỐNG

Số 18/QĐ-BVHĐS

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 01  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

của Báo Văn hóa & Đời sống

 

TỔNG BIÊN TẬP BÁO VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số  161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện Công văn số 15686/UBND-THKH ngày 15/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ tại các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019;

Thực hiện Công văn số 4018/SVHTTDL-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BVHDS ngày 27/12/2019 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019; Phương án số 186/PA-BVHDS ngày 05/12/2019 của Báo VH&ĐS về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính -Trị sự Báo VH&ĐS.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Báo Văn hóa & Đời sống gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2: Tổng Biên tập Báo VH&ĐS gửi thông báo kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển theo qui định; thực hiện chế độ tập sự và các chế độ, chính sách cho viên chức được tuyển dụng theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Trưởng phòng Hành chính - Trị sự; kế toán đơn vị; trưởng các phòng, ban liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TỔNG BIÊN TẬP

Lê Văn Nam


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1