GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 06/03/2020 20:37 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Thị Vẻ. Địa chỉ thường trú: Thôn Giá Đại, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Thị Vẻ; giấy chứng nhận QSDĐ số E 0324838, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 154/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Diện tích: 556m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 356m2 đất vườn), tại thửa đất số 59 tờ bản đồ số 6.

2. Tên tôi là Lê Sỹ Nhung. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 589; Tờ bản đồ số: 04 (Bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 736m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 536m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0228588 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994 . Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 530.

3. Tên tôi là Nguyễn Bá Khải. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Lực, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 17b; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 792m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 592m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

4. Tên tôi là Nguyễn Xuân Hoàng. Địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Xuân Hoàng; giấy chứng nhận QSDĐ số D0805232, vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 670 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/10/1994; Tại thửa số 682, tờ bản đồ số 03, diện tích 200m2 đất ở; thửa số 682 + 688, tờ bản đồ số 03 diện tích 330m2 đất vườn.

5. Tên tôi là Lê Sỹ Nhung (con bà Lê Thị Cẩn). Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 162; Tờ bản đồ số: 04 (Bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 270m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 70m2). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sê ri E 0228587 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994 . Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 531. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Lê Thị Cẩn.

6. Tên tôi là Hoàng Văn Ba. Địa chỉ khu đất: Thôn Câu Đồng, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 841; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 453m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 253m2). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sê ri E 0009979 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0956.

7. Tên tôi là Đặng Văn Hùng. Địa chỉ khu đất: Thôn Mỹ Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1166; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 520m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 320m2). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sê ri E 0009730 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0711/QSDĐ.

8. Tên tôi là Trần Trọng Dự. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0945124 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 533.

9. Tên tôi là Uông Ngọc Tường.  Địa chỉ khu đất: Thôn 1, Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 184; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 777 m2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  số sê ri 774859 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1231.

10. Tên tôi là Uông Ngọc Tuấn.  Địa chỉ khu đất: Thôn 2, Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa . Thửa đất số: 57; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 609 m2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  số sê ri 344428 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1100. 

11. Tên tôi là Vũ Xuân Lợi. Địa chỉ khu đất: Thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 485; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 380m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất trồng cây lâu năm: 180m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 350428 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 673/QSDĐ.

12. Tên tôi là Trần Thị Thúy. Xã Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa tôi có làm mất giấy  trích lục mang tên ông Nguyễn Đình Cát (đã mất) giấy CNQSDĐ E0370112 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 số vào sổ cấp giấy 00410/QSDĐ tại thửa 330 tờ bản đồ số 3 diện tích 476m2 trong đó 200m2 đất ở và 276m2 đất kinh tế vườn.

 

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1