GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: phát triển con người

UNDP: Bất bình đẳng đe dọa sự phát triển trên khắp hành tinh

UNDP: Bất bình đẳng đe dọa sự phát triển trên khắp hành tinh

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ngày 9/12 công bố báo cáo về phát triển con người năm 2019, trong đó cho thấy bất bình đẳng đã làm dấy lên làn sóng biểu tình, gây bất ổn xã hội, bất chấp những nỗ lực và tiến bộ chưa từng có trong cuộc chiến xóa đói giảm nghèo.

UNDP: Việt Nam có nhiều tiến bộ về phát triển con người và giảm nghèo đa chiều

UNDP: Việt Nam có nhiều tiến bộ về phát triển con người và giảm nghèo đa chiều

Việt Nam đang có nhiều tiến bộ về phát triển con người và giảm nghèo đa chiều, nhưng vẫn còn những thách thức trong việc giảm bớt chênh lệch giữa các vùng, miền và nhóm dân cư, thu hẹp khoảng cách giới, cũng như giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến phát thải carbon dioxide và đa dạng sinh học.