GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: nghề đục đá

Nghề đục đá ở Thanh Hóa

Nghề đục đá ở Thanh Hóa

Trong các nghề thủ công truyền thống ở Thanh Hóa, nghề đục đá có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời.