GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: khoa bảng

Vị trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử khoa bảng Việt Nam

Vị trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử khoa bảng Việt Nam

Trong lịch sử khoa bảng phong kiến, xứ Thanh có 242 vị tiến sĩ và một số trạng nguyên, mỗi người, mỗi tính cách, tài năng, đức độ, có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc dựng nước, giữ nước của dân tộc. Trịnh Tuệ là vị Trạng nguyên cuối cùng của Việt Nam.