GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: IS phá hủy

Phục dựng bức tượng Lamassu nối tiếng từng bị IS phá hủy tại Iraq

Phục dựng bức tượng Lamassu nối tiếng từng bị IS phá hủy tại Iraq

Bức tượng lamassu thực sự có kích thước lớn với mặt người, thân là bò đực có cánh và được đặt tại cung điện của hoàng gia ở thành cổ Nimrud hàng thế kỷ. Bức tượng này sau đó đã bị Tổ chức IS phá hủy.