GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Hải Ninh

Hải Ninh: Khẳng định để phát triển

Hải Ninh: Khẳng định để phát triển

Với sự năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và sự chung sức của nhân dân, xã Hải Ninh đã vượt khó vươn lên hoàn thành vượt mức các kế hoạch, chỉ tiêu phát triển năm 2018. Qua đó đã không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại.