GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Ban Thường vụ

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 6: Thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 6: Thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

(VH&ĐS) Ngày 22/6, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để thảo luận và cho ý kiến vào nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; các tờ trình về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân viện Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 6: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đã đề ra

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 6: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đã đề ra

(VH&ĐS) Ngày 21/6, Thường trực Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 6 để thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, bàn về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiều nội dung quan trọng khác.

Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(VH&ĐS) Ngày 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.