GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Đông Giang

Phát huy thành tựu Thường Xuân nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Phát huy thành tựu Thường Xuân nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Trước những diễn biến phức tạp từ thời tiết, công nghiệp chưa có nhiều dự án lớn tạo đột phá phát triển kinh tế, song với sự năng động, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực, chung sức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, kết thúc năm 2018 Thường Xuân đã đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trịcủa huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực.