GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện công tác tuyên giáo

Đăng lúc: 12/07/2018 21:07 (GMT+7)

- Ngày 12/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

IMG_0637.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng với hệ thống tuyên giáo trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên giáo, bảo vệ và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần vào sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời chủ động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo cua cấp ủy Đảng, chính quyền, kịp thời định hướng dư luận xã hội, xử lý có hiệu quả nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.

Công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trng lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực công tuyên giáo được thực hiện với chất lượng ngày càng cao. Nổi bật là đã chủ trì và cùng các sở, ngành xây dựng đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một số nghị quyết, quyết định, kết luận, chị thỉ thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của tỉnh về lĩnh vực tuyên giáo. Tiếp tục tìm tòi và đẩy mạnh việc nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ thêm những vấn đề mơi, khó. Tích cực huy động và phối hợp các lực lượng làm công tác tuyên giáo, tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện quan trọng trong nước, trong tỉnh, của từng địa phương, cơ quan và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm...

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế. Đó là việc tham mưu cho cấp ủy các cấp xử lý những vấn đề nhạy cảm, bức xúc được dư luận quan tâm có thời điểm, có việc chưa kịp thời, còn lúng túng, chưa thể hiện được vai trò của công tác tuyên giáo. Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là những vấn đề mới phát sinh thường rơi vào thế bị động, lúng túng. Công tác phối hợp với các ngành trong khối thiếu tính thường xuyên, nội dung phối hợp chưa chặt chẽ, chưa thực sự “đồng hành” trong công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp trên lĩnh vực tuyên giáo...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng hệ thống tuyên giáo cơ sở cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Bám sát thực tiễn và làm tốt công tác dự báo tình hình để đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp làm tốt công tác tư tưởng, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn, sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Phương Anh
1