GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 16/12/2019 20:32 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Thị Hằng. Địa chỉ thường trú: Thôn 8, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên chồng là Lê Văn Cường (đã mất), số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 00943; số seri E 0362311, tại thửa số 734, tờ bản đồ 01, diện tích 735 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 535 m2 đất cây lâu năm), do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

2. Tên tôi là Tô Thị Lan. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 437; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 440m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

3. Tên tôi là Phùng Văn Niên. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1294; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 820m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 620m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009660 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0465.

4. Tên tôi là Trần Thị Nga. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 833; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 637m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0570/QSDĐ.

5. Tên tôi là Đới Đình Phẩm. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 199; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 676m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0640/QSDĐ.

6. Tên tôi là Lê Thế Thuận. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 121; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 665m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 465m2). Thửa đất số: 122; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 104m2 (đất cây lâu năm). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: D 0893113 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0513.

7. Tên tôi là Nguyễn Đăng Giới. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Đăng Giới. Địa chỉ thửa đất: xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: CH - 00350; số seri: BH 794632, tại thửa số 1412, tờ bản đồ 03, diện tích 125 m2do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 15/12/2011.

8. Tên tôi Nguyễn Hữu Long. Địa chỉ thường trú: Thôn Văn Nam, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Hữu Long; số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: CH00105; số seri BĐ 494107, tại thửa số Lô 07, tờ bản đồ số: MB số 988 ngày 03/8/2009, diện tích 150,0 m2 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 10/12/2010.

9. Tên tôi là Đới Sỹ Sinh. Địa chỉ khu đất: Thôn 1, Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 129, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 1341m2. Trong đó 200m2 đất ở, 1141m2 đất kinh tế vườn. Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri G 304860 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01786/QSDĐ.

10. Tên tôi là Tô Thị Dội. Địa chỉ khu đất: Thôn 9, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 302, tờ bản đồ số: 8. Diện tích: 200m2 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01818/QSDĐ.

11. Tên tôi là Ngô Văn Pha. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 79; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 738m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0489.

12. Tên tôi là Trịnh Viết Bình. Địa chỉ khu đất: Thôn 10, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 187; Tờ bản đồ số: 08; Diện tích: 720,0m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: AG 298142 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 14/01/2009. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 01854.

13. Tên tôi là Đặng Văn Cẩn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 879; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 910m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 710m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0224272 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 0667.

14. Tên tôi là Đặng Thị Tri. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 878; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 420m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 220m2). Thửa đất số: 880; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 416m2 (đất ao). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0009746 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 0666.

15. Tên tôi là Viên Thị Vượng. Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 397, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 600m2. Trong đó 200m2 đất ở và 400m2 kinh tế vườn. Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri E 0419984 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00606/QSDĐ.

16. Tên tôi là Lê Thị Minh. Báo mất giấy trích lục mang tên ông Phạm Văn Dạu. Địa chỉ khu đất: Thôn 10 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 602 (603), tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 365m2. Trong đó 200m2 đất ở, 165m2 đất màu. Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri G 448101, UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01637/QSDĐ.

17. Tên tôi là Nguyễn Văn Diện. Địa chỉ thôn Ninh Phạm, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích đất thổ cư 365m2, trong đó đất ở 200m2, đất trồng cây lâu năm 165m2. Thuộc thửa 1642, tờ bản đồ số 04, bản đồ địa chính xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương cấp năm 1992. Bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: G 573179; số vào số cấp GCN: 00912-QSDĐ/102 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 10/8/1993.
18. Tên tôi là Cao Xuân Bính. Địa chỉ khu đất: Xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa (nay là TP. Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 106; Tờ bản đồ số: 11; Diện tích: 425m2 (trong đó đất ở: 290m2; đất vườn: 135m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: W 306353 do UBND huyện Hoằng Hóa, (nay là TP. Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa cấp 01/9/2003. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 866-QSD Đ/CT.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1