GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 13/09/2019 08:37 (GMT+7)

1. Tên tôi là: Bùi Ngọc Thường. Địa chỉ: Thôn 2 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 17 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 920m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 720m2 Kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: E 0330295 vào sổ cấp giấy số: 00853/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

2. Tên tôi là Nguyễn Thị Cam. Báo mất giấy chứng nhận QSD đất của ông Viên Đình Niệm. Địa chỉ: Thôn 8 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 131 tờ bản đồ số 08 Diện tích: 325m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 125m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: E 0324382 vào sổ cấp giấy số: 01059/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

3. Tên tôi là Trần Trọng Dũng. Địa chỉ: Thôn Bồi Nguyên (thôn 6 cũ) xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 607 tờ bản đồ số 07 Diện tích: 504m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 304m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: 0370145 vào sổ cấp giấy số: 00254/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

4. Tên tôi là: Viên Đình Xương. Địa chỉ: Thôn 8 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 277 tờ bản đồ số 08 Diện tích: 852m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 652m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: E 0324309 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

5. Tên tôi là: Đới Văn Thơm. Địa chỉ: Thôn Bồi Nguyên (thôn 6 cũ) xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 128 tờ bản đồ số 07 Diện tích: 760m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 560m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: 0753700 vào sổ cấp giấy số: 00195/QSDĐ do UBND  huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

6. Tên tôi là: Đào Xuân Thang. Địa chỉ: Thôn Bồi Nguyên (thôn 6 cũ) xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 110 tờ bản đồ số 07 Diện tích: 384m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 184m2 Kinh tế vườn.. Số giấy chứng nhận: 0370162 vào sổ cấp giấy số: 00271/QSDĐ do UBND  huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

7. Ông Đoàn Công Hòa. Địa chỉ: Thôn 1 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 416 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 420m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 220m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: 0419904 vào sổ cấp giấy số: 00523/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

8. Ông Đoàn Công Sợi. Địa chỉ: Thôn 1 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 422 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 1.007m2, trong đó: 200m2 đất ở và 807m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: E 0320863 vào sổ cấp giấy số: 00579/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

9. Ông Đoàn Công Chăm. Địa chỉ: Thôn 1 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 486 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 400m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 200m2  kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: 0753232 vào sổ cấp giấy số: 00528/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

10. Tên tôi là: Viên Đình Vinh. Địa chỉ: Thôn 8 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 386 tờ bản đồ số 08 Diện tích: 400m2 Trong đó: 200m2 đất ở; 200m2 đất kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: E 0324335vào sổ cấp giấy số: 01025/QSDĐ do UBND  huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

11. Ông Nguyễn Thế Mạnh. Địa chỉ: Thôn Đai xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 439 tờ bản đồ số 03 Diện tích: 570m2 Trong đó: 200m2 đất ở; 370m2 đất kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: E 0330374 vào sổ cấp giấy số: 00931/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

12. Ông Nguyễn Bá Hòa. Địa chỉ: Thôn 10 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 579 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 600 m2 đất ở Trong đó: 200m2; 400m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: G 448132 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

13. Ông Nguyễn Xuân Hội. Báo mất trích lục Nguyễn Xuân Hồi. Địa chỉ: Thôn 2 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa số: 209 tờ bản đồ số 03 Diện tích: 1000m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 800m2 Kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: G 304817 vào sổ cấp giấy số: 01828/QSDĐ do UBND  huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

14. Tên tôi là: Nguyễn Bá Phúc. Địa chỉ: Thôn 10, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa đất số: 578 tờ bản đồ số 04 Diện tích: 234m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 34m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận G 448131 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

15. Tên tôi là: Nguyễn Văn Sơn. Báo mất giấy chứng nhận QSD đất mang tên: Bá Hồng Sơn. Địa chỉ: Thôn Bào Tiến (thôn 11 cũ), xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa đất số: 145 tờ bản đồ số 07 Diện tích: 1375m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 1.175m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận: 0330956 vào sổ cấp giấy số: 00731/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

16. Tên tôi là: Đới Duy Thiện. Địa chỉ: Thôn 1 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại thửa đất số: 729 tờ bản đồ số 03 Diện tích: 658m2 Trong đó: 200m2 đất ở và 458m2 kinh tế vườn. Số giấy chứng nhận E 0330852 vào sổ cấp giấy số: 00589/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

17. Tên tôi là Lê Thị Bình. Địa chỉ xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tôi có làm mất Giấy chứng nhận QSDĐ Diện tích là 525m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn: 325m2) tờ bản đồ số 03, số thửa 426 được UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994, số vào sổ cấp giấy: 547.

18. Tên tôi là Nguyễn Xuân Tinh. Địa chỉ xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tôi có làm mất Giấy chứng nhận QSDĐ Diện tích là 415m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn: 215m2) tờ bản đồ số 03, số thửa 724 được UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994, số giấy chứng nhận: D0805301, vào sổ cấp giấy 684. 

19. Tên tôi là Hoàng Văn Phúc. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 200; Tờ bản đồ số: 7; Diện tích: 307m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0166362 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/02/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 782.

20. Tên tôi là Nguyễn Tiến Thỏa. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 726; Tờ bản đồ số: 1. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0880444 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 266/QSDĐ.

21. Tên tôi là Nguyễn Tiến Kỷ. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 939; Tờ bản đồ số: 1. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0880455 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 277.
22. Tên tôi là Chu Văn Vu (Lê Bá Vu). Địa chỉ khu đất: xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích: 571m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn 371m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số se ri: D 0296288 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 15/5/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 0995.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên,  chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1