TRANG CHỦ Theo dòng thời sự Sắc thái văn hóa xứ Thanh Văn hóa - Văn nghệ Thể thao Du lịch Gia đình - Nhà trường - Xã hội Miền núi - Dân tộc
Thứ bảy, ngày 26/07/2014 Đường dây nóng: 0373853398; 0913293829 Email: vanhoadoisongdientu@gmail.com
Tìm kiếm
Văn hóa - Văn nghệ :: Đời sống nghệ thuật  
NGHÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa (VIII) (03/01/2013-9:14)
    Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, với 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 nhóm giải pháp lớn, cùng với Đề cương văn hóa năm 1943 của Đảng, là chiến lược văn hóa của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
Truyền dạy ca trù ở Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ảnh Hoàng Cao Đại
 
Bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 5 khóa (VIII); Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ VH,TT&DL, sự nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa đã phát triển trên diện rộng và chiều sâu đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
 
Tư tưởng, đạo đức và lối sống - lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực. Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều giá trị mới về văn hóa, chuẩn mực đạo đức được khẳng định và nhân rộng, phát huy tính dân chủ trong xã hội; Thế hệ trẻ hăng hái tiếp thu những kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, thể hiện mạnh mẽ ý chí vươn lên, lập thân, lập nghiệp để phát triển đất nước. Cuộc vận động Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH), 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh', nhiều phong trào văn hoá, văn nghệ ngày càng được mở rộng và từng bước đi vào thực chất trong đời sống xã hội. Các giá trị đạo đức được đề cao trong gia đình và cộng đồng. Các phong trào: “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Giúp đỡ người tàn tật cơ nhỡ, chăm sóc trẻ cơ nhỡ lang thang”; “Toàn dân tham gia giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại địa bàn dân cư”; “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo” là những biểu hiện tốt đẹp của đạo đức và lối sống trong thời kỳ đổi mới đang bổ sung vào truyền thống đạo đức quê hương làm phong phú thêm nội dung mới của tư tưởng nhân văn XHCN. Tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tính năng động, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng lên, nhất là ý chí vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kỹ thuật, tinh thần nhiệt tình hăng hái trong lao động sản xuất, học tập đã trở thành nguồn nội lực to lớn góp phần quyết định hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội đã được đặt.
 
Công cuộc bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá (DSVH) của dân tộc đã đạt được nhiều tiến bộ. Nhiều DSVH vật thể và phi vật thể được bảo vệ và phát huy giá trị, các nghệ nhân được tôn vinh, công tác xã hội hoá được tăng cường và thu hút được đông đảo các tổ chức và cá nhân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị DSVH. Toàn tỉnh hiện có 9 bảo tàng; có 1.535 di tích đã được kiểm kê, 715 di tích được xếp loại; 01 di sản được UNESCO vinh danh là di sản thế giới, 01 di sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Di tích quốc gia đặc biệt; có khoảng gần 300 di tích (đền, chùa, đình làng, nhà từ đường của dòng họ…) được trùng tu, tôn tạo bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, hơn 400 di tích tại các địa phương được trùng tu, tôn tạo bằng nguồn vốn của địa phương huy động. Ngoài nguồn kinh phí Nhà nước cấp, chúng ta cũng đã huy động được nguồn vốn xã hội hóa của các tổ chức và nhân dân đóng góp để trùng tu, tôn tạo các di tích. Đây là những nguồn kinh phí quan trọng để bảo tồn khẩn cấp nhiều di tích đang xuống cấp trầm trọng, đồng thời khôi phục lại những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc mình; có gần 400 lễ hội truyền thống, đã tiến hành phục dựng gần 100 lễ hội dân gian, hơn 80 trò chơi, trò diễn. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống, những phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc thiểu số như: các lễ hội tín ngưỡng dân gian gắn với từng dân tộc, lễ hội mừng Đảng, mừng xuân, hội thi liên hoan văn hóa các dân tộc, tiếng nói, chữ viết, trang phục, các nghề thủ công truyền thống, các trò chơi, trò diễn, dân ca, dân nhạc... của các dân tộc được bảo tồn và phát triển.
 
Hoạt động văn hóa quần chúng có nhiều bước phát triển mới, nhiều hình thức hoạt động văn hóa đa dạng, phong phú mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được tổ chức ở nhiều vùng, miền đã cuốn hút nhiều ngành, nhiều giới, nhiều tầng lớp nhân dân từ vùng xuôi đến vùng miền núi, từ thành phố đến nông thôn tham dự. Các hoạt động văn hóa đã hướng vào xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng con người mới hoàn thiện về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ… thông qua văn hóa để nâng cao tâm hồn, tính cách con người, để văn hóa trở thành công cụ “đào tạo con người mới, cán bộ mới”, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
 
Phong trào TDĐKXDĐSVH đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tính đến giữa năm 2012, toàn tỉnh đã có 6.566/8.335 làng, bản, khu phố cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng văn hóa, trong đó đã công nhận 4.424/6.566 (628 làng văn hóa cấp tỉnh, 3214 làng văn hóa cấp huyện, 582 đơn vị văn hoá); có 74% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 68 % cơ quan đơn vị văn hóa và 77% khu dân cư tiên tiến. Việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa đã đáp ứng nhu cầu của đại đa số cán bộ và nhân dân trong tỉnh, đã khơi dậy được truyền thống quê hương, gia đình, dòng họ.
 
Nhiều hoạt động văn hóa thông tin sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, phát huy sức mạnh lòng yêu nước, yêu CNXH, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm, tình cảm trong sáng, lành mạnh, đoàn kết các dân tộc, góp phần đấu tranh chống những quan điểm sai lệch, biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống trong đời sống xã hội.
 
Công tác thông tin, tuyên truyền và hệ thống thông tin đại chúng có nhiều cải tiến, nội dung và hình thức thông tin được nâng lên, các hình thức thông tin đại chúng được chú trọng, bảo đảm chất lượng, số lượng, thực hiện tốt chức năng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Hệ thống thông tin ngành Văn hóa được đẩy mạnh và từng bước đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới. Trong 15 năm qua riêng hệ thống báo ngành (Văn hóa và Đời sống) đã tổ chức xuất bản được 4.702.500 bản báo, trong đó chuyển 2.565.000 bản báo tới các xã phường, làng bản, phòng đọc sách báo làng, thư viện các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh; hệ thống thư viện đã bổ sung được trên 520.000 bản sách, gần 2.000.000 bản báo với hơn 10.000 bản sách, báo và hàng ngàn tư liệu quý hiếm từ tư liệu Hán Nôm, tư liệu Pháp văn; tổ chức phục vụ 8.100.000 lượt bạn đọc với 40.500.000 lượt sách báo luân chuyển; toàn tỉnh đã tổ chức được 702  cuộc triển lãm lưu động và tại chỗ, 891 cuộc liên hoan thông tin cổ động, 16 cuộc liên hoan thông tin cổ động toàn quốc; các đội chiếu phim lưu động đã tổ chức chiếu phục vụ nhân dân trong toàn tỉnh 18.250 buổi với trên 81.212.500 lượt người xem, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đã xây dựng được trên 42 vở diễn mới; khôi phục trên 40 vở diễn cũ, tiến hành biểu diễn 10.880 buổi với trên 130.560.000 lượt người xem.
 
Công tác đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa từng bước được chú trọng, quan tâm, đầu tư, đáp ứng phục vụ hoạt động văn hóa trên địa bàn.
 
Do đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tinh thần nghị quyết vì vậy qua 15 năm thực hiện, nghị quyết đã tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống văn hóa trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, hiệu lực quản lý văn hóa trên các lĩnh vực thiết chế, tổ chức bộ máy từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố và từng bước vươn tới xã, phường. Quản lý tốt ngân sách theo Luật Ngân sách, quản lý tốt các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa theo tinh thần Chỉ thị 814/TTg, Nghị định 87/CP; Nghị định 56/ CP, Nghị định 103/ NĐ- CP của Chính phủ tạo môi trường văn hóa lành mạnh.
 
 
Thùy Minh(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Gửi phản hồi
Các tin khác:
 • Các sự kiện Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nổi bật năm 2012 (29/12/2012-21:29)
 • Nghệ sỹ 3 miền so tài trong Liên hoan ảo thuật toàn quốc (25/12/2012-11:46)
 • Triển lãm thư pháp tác phẩm "Nhật ký trong tù" (25/12/2012-11:43)
 • Sân khấu xứ Thanh: Nhộn nhịp vào Tết (24/12/2012-10:47)
 • Tâm sự từ người “làm tuồng” cổ Vĩnh Long (17/12/2012-10:14)
 • Nên sân khấu hóa lễ hội như thế nào? (15/12/2012-9:24)
 • Nhiều nét mới trong Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2012 (13/12/2012-8:43)
 • Khởi chiếu phim kỷ niệm 40 năm Hà Nội chiến thắng B52 (11/12/2012-16:24)
 • Kịch hình thể nhìn lại 10 năm thử nghiệm (08/12/2012-20:50)
 • Khám phá di sản thế giới tại Hoàng thành Thăng Long (08/12/2012-20:47)

 • TIN MỚI NÓNG
  Thuốc thử cho hội đồng “ngũ quan nhân”
  Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng quà cho Làng trẻ em SOS Thanh Hóa
  Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng bừng sáng trong đêm cầu siêu
  Những “lão ngư” không còn lành lặn
  Từ bia tưởng niệm các giáo viên và học sinh trên đê sông Mã
  Tri ân người có công: Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
  Lời hứa đừng để gió bay
  Mỏi mòn chờ công trình xử lý rác thải
  Theo dòng thời sự Sắc thái văn hóa xứ Thanh Văn hóa - Văn nghệ Thể thao Du lịch Gia đình - Nhà trường - Xã hội Miền núi - Dân tộc Đặt làm trang chủ